အမွန္တရားႏွင့္ လိမ္ၫာမႈမ်ား – ျမန္မာ အစိုးရ၏ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး မ်ားအား အသိအမွတ္ႃပုမႈ

Featured Video Play Icon

ေရးသားသူ – Haikal Mansor
ဘာသာျပန္သူ – လွတင္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာ႐ွင္ ဦးေန၀င္း လက္ေအာက္ ေရာက္ခ်ိန္ မွစ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား ႐ွိေနမႈကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီမႈမ်ားကို လိမ္ညာ မႈမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။

သူ႔ကို ဆက္ခံေသာ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ “႐ိုဟင္ဂ်ာ မ႐ွိဘူး” ဆိုေသာ သူ၏ ေဆာင္ပုဒ္ အေမြကို ဆက္ခံခဲ့ ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လို႔ေခၚတဲ့ လူမ်ဳိး မ႐ွိဘူး” (ဇူလုိင္ ၁၃၊ ၂၀၁၃) ဆိုေသာ စကားသည္ ဦးသိန္းစိန္၏ လက္စြဲစကား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ယင္းလိမ္ညာမႈကို ဆက္လက္ဆက္ခံသည့္ အေနျဖင့္ လက္႐ွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အယင္က ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ႐ွိပါဘူး” (ေမလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္) ဟု ေျပာခဲ့ ျပန္ပါသည္။

ကမၻာ့ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု႐ွင္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတ အထက္တြင္ ႐ွိေနသူ ကလည္း “႐ုိဟင္ဂ်ာ” ဆိုေသာ စကားလံုးကို မၾကားခ်င္ပါ (ေမလ ၆ ရက္၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္)။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ တက္လာသည့္ အစိုးရက ႐ုိဟင္လူမ်ဳိး ကို အသိအမွတ္ ႃပုခဲ့ျခင္းကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး လက္႐ွိ အစိုးရက ဆက္လက္လိမ္ညာ ေနပါသည္။

အမွန္မွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လႊတ္လပ္ေရးလြန္ကာလ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္က တရား၀င္ အသိအမွတ္ႃပုခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႒ာေန တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရေသာ သမၼတႀကီး စပ္ေ႐ႊသိုက္က “ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္ (႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး) မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး တမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သူတို႔ တိုင္းရင္းသား မျဖစ္ဘူးဆိုလ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ တိုင္းရင္းသား ဟူ၍ ႐ွိႏိုင္မည္ မဟုတ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ဦးႏု ကလည္း “ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္လ်က္႐ွိသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ညီ အကို မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔ကို ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဟု ေခၚသည္။ သူတို႔သည္လည္း ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရခုိင္ ႏွင့္ ႐ွမ္းလူမ်ိဳး မ်ားကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္” ဟု ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့သူ ဦးဘေဆြ ကလည္း “႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရခုိင္ ႏွင့္ ႐ွမ္းလူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္ တန္းတူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည္”ဟု ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္ေလာင္း အတည္ႃပု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့သူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးက “႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ အမည္နာမ ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို လက္ခံခဲ့သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားအား ေခၚေတာ သို႔မဟုတ္ ဘန္ဂါလီ သို႔မဟုတ္ စစ္တေကာင္းကုလား ဟု ေခၚဆိုျခင္းမႃပုရန္ ႏွင့္ မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ေသာ အရဗီ ေ၀ါဟာရ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကိုသာ အသံုးႃပုရန္ ေျပာၾကားခဲ့”ရာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီမွ လက္ခံ အတည္ႃပုခဲ့ပါသည္။ (ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္) ယခုလက္႐ွိ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကမူ ဗိုလ္မူးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိမ္ညာမႈမ်ား ဆက္လက္ ႐ွင္သန္ေနဆဲ၊

အမွန္တရားမ်ား ဆက္လက္ လွစ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ခံေနရဆဲပါ။

#ကၽြန္ေတာ့္ကို႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ေခၚပါ

Share