အမွန္တရားႏွင့္ လိမ္ၫာမႈမ်ား – ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရအတြက္

Featured Video Play Icon

By Haikal Mansor ဘာသာျပန္သူ – လွတင္ “အေျခအေနကို ထိမ္းခ်ုဳပ္ဖို႔အတြက္ နယ္စပ္ကို တရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္မႈမ်ား မ႐ွိေအာင္ လုပ္ရန္ လိုအပ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ မ်ားစြာေသာ မူဆလင္ေတြက ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံက တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ ၾကသူမ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက စြပ္စြဲထားတယ္’’ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္အပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္…

Share

Read More